Tramitació de la DEC Mediadors 2012

Peradmin

Tramitació de la DEC Mediadors 2012

Com bé coneixeu l’Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, dels llibres registre i el deure d’informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors d’assegurances i reassegurances privades (DOGC 6015) estableix, per a les diverses categories de mediadors, l’obligatorietat de la remissió a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de: 

  • La documentació estadisticocomptable anual dels corredors d’assegurances i dels corredors d’assegurances
  • La documentació comptable i del negoci anual dels agents d’assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats.

Així, és obligatori adjuntar, telemàticament, els comprovants de la vigència de la RC per a l’any 2013; de la Capacitat Financera per a l’any 2013 i de l’informe del defensor del client dels corredors d’assegurances del 2012. 

La data límit de presentació és el 30 d’abril de 2013.

Pel que fa a la Capacitat Financera caldrà que tots aquells mediadors que s’acollin al contingut de la Instrucció de 20/05/2011, sobre l’exempció del requisit de disposar de CF fixat en la Llei 26/2006 hauran d’adjuntar a la DEC les modificacions de les cartes de condicions o dels contractes d’agència per mantenir la seva Inscripció.

L’aplicació Medc@t disponible per a la tramitació de la Dec a partir del dia 11 de febrer.

Quant a l'autor

admin administrator