Drets i obligacions

CONCEPTE

Els corredors d’assegurances exerceixen l’activitat de distribució d’assegurances com a intermediaris, oferint assessorament independent basat en una anàlisi objectiu i personalitzat a aquells que necessiten cobertura per a riscos.

El Corredor d’Assegurances pot ser tant una persona física com una persona jurídica i actua com a intermediari en el mercat assegurador, sense estar exclusivament vinculat a cap companyia asseguradora, registrat com a tal davant la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Garanties dels Corredors d’Assegurances

Els Corredors d’Assegurances asseguren als seus cients un assessorament objectiu i personalitzat, centrat en les necessitats del client i, total independència dels interessos de les Companyies d’Assegurances.

La posició del corredor d’assegurances com a intermediari independent del mercat l’allibera de la pressió comercial exercida per altres actors de l’àmbit assegurador. Això li permet oferir als seus clients assessorament imparcial i a mida, especialment quan busquen cobertura per a riscos específics.

A més, la seva designació autoritza al Corredor d’Assegurances representar el client en tot tipus de gestions amb les Companyies d’Assegurances. Això implica que pot defensar els interessos del client directament, assegurant una relació més efectiva entre aquest i l’assegurador.

OBLIGACIONS DEL CORREDOR D’ASSEGURANCES

Entre les obligacions del corredor d’assegurances, es poden destacar:

 • El deure d’informar a qui intenti concertar l’assegurança sobre les condicions del contracte que, segons el seu judici professional, convé subscriure i oferir la cobertura que, d’acord amb el seu criteri professional, millor s’adapti a les necessitats.
 • El deure de vetllar per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa d’assegurança per a la seva eficàcia i plenitud d’efectes.
 • El deure, durant tota la vigència d’aquells contractes d’assegurances en els quals hagi intervingut, de facilitar al titular, a l’assegurat i al beneficiari de l’assegurança la informació sobre qualsevol de les clàusules en la pòlissa.
 • El deure, en cas de sinistre, de prestar assistència i assessorament al titular, a l’assegurat i al beneficiari de l’assegurança.

A més, en la seva condició de mediadors del mercat d’assegurances, tenen aquestes altres obligacions:

 • Respectar la seva condició de depositari de les quantitats rebudes dels seus clients com a pagament de les primes pels contractes d’assegurança i les entregades per les entitats asseguradores com a indemnitzacions o reemborsament de les primes destinades als seus clients.
 • Acreditar que els fons pertanyents als clients es transfereixen a través de comptes de clients completament separades de la resta de recursos econòmics del corredor, en les quals únicament es gestionin recursos econòmics d’aquests.

REQUISITS DEL CORREDOR D’ASSEGURANCES

Per exercir l’activitat de la corredoria d’assegurances, la normativa vigent estableix una sèrie de requisits amb la finalitat que tot aquell que es dediqui a la distribució d’assegurances com a actor independent en el mercat tingui un alt nivell d’especialització per protegir el client i assegurar un servei professional.

Els requisits en qüestió, necessaris per poder-se inscriure en el registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, s’apliquen de manera individual per als corredors d’assegurances persones físiques i, en el cas de persones jurídiques, es valoraran per a la persona responsable de l’activitat de distribució o, si s’escau, almenys la meitat de les persones que formin part de l’òrgan de direcció responsable de l’activitat de distribució, així com totes les persones que participin directament en la distribució d’assegurances.

Aquests requisits són els següents:

 • Per a les persones físiques, han de tenir capacitat legal per exercir el comerç, i per a les persones jurídiques, han de ser societats mercantils o cooperatives inscrites en el Registre Mercantil i el registre de cooperatives corresponent, els quals els seus estatus hauran de preveure, dins de l’apartat corresponent l’objecte social, la realització d’activitats de distribució d’assegurances com a corredor d’assegurances.
 • Han de tenir un programa d’activitats en el qual s’indicarà, com a mínim: les línies d’assegurança i la classe de riscos en què es projecti intervenir; els principis rectors i àmbit territorial de la seva actuació; l’estructura de l’organització, que inclogui els sistemes de comercialització; els mitjans personals i materials dels quals es disposarà per al compliment d’aquest programa; i els mecanismes adoptats per a la solució de conflictes per queixes i reclamacions dels clients.
Pla de revisió

A més, per als tres primers exercicis socials en els quals s’hagin inscrit en el registre, hauran de contenir un pla en el qual s’indiquin de manera detallada les previsions d’ingressos i despeses, en particular, les despeses generals corrents, i les previsions relatives a primes d’assegurances que es distribuiran, justificant aquestes, així com l’adequació d’aquestes als mitjans i recursos disponibles.

Honorabilitat

Haver de mostrar honorabilitat comercial i professional, això és, la qualitat aplicable a aquelles persones que hagin mantingut una trajectòria personal de respecte a les lleis mercantils i altres que regulin l’activitat econòmica i la vida dels negocis, això com a les bones pràctiques comercials, financeres i d’assegurances. Aquesta condició s’atribuirà a aquelles persones que no tinguin antecedents penals per haver comès infraccions penals relatives a l’exercici d’activitats financeres i que no hagin estat sancionades en l’àmbit administratiu en matèria asseguradora, bancària, de mercat de valors, Hisenda Pública, Seguretat Social, defensa de la competència, moviment de capitals, transaccions econòmiques amb l’exterior, blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i protecció de consumidors i usuaris per la comissió d’infraccions tipificades com a molt greus o greus.

Formació

Acreditar que es posseeixen els coneixements i aptituds adequats per ser corredor d’assegurances mitjançant la superació de cursos de formació legalment establerts.

Presentar un programa de formació contínua relacionat amb l’activitat desenvolupada.

A aquestes efectes, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions establirà mitjançant una resolució, les línies generals i els principis bàsics que, pel que fa al seu contingut, organització i execució, hauran de complir els cursos de formació inicial que corresponen:

-requisit d)anterior – continua.

-requisit e) actual.

Capacitat financera

Disposar d’una capacitat financera que haurà en tot moment ha de ser del 4 % del total de les primes anuals percebudes, sense que pugui ser inferior a 19.510 euros, llevat que contractualment s’hagi pactat de forma expressa amb les entitats asseguradores que els imports abonats pels clients es realitzaran directament en comptes de pagament de titularitat d’aquestes, o que, en el seu cas, el corredor d’assegurances ofereixi al titular una cobertura immediata, sempre que l’entitat asseguradora hagi autoritzat al corredor a rebre en nom i per compte d’aquest les primes satisfactòries pels titulars, lliurant el rebut de prima emès per l’entitat asseguradora. A més, en qualsevol cas, les quantitats abonades en concepte d’indemnitzacions seran entregades directament per les entitats asseguradores als titulars d’assegurances, assegurats o beneficiaris.

La capacitat financera podrà acreditar-se mitjançant la contractació d’un aval emès per una entitat financera o d’una assegurança de caució, amb l’objectiu de protegir els clients davant de la incapacitat dels corredors d’assegurances per transferir la prima a l’entitat asseguradora o per transferir la quantitat de la indemnització o el reemborsament de la prima de l’assegurat.

Contractar una assegurança

Contractar una assegurança de responsabilitat civil professional o qualsevol altra garantia financera que cobreixi en tot el territori de la Unió Europea les responsabilitat que puguin sorgir per negligència professional, amb una quantia mínima de 1.3000.380 euros per sinistre i, en total, 1.924,560 euros per a tots els sinistres corresponents a un determinat any.

Dades importants

Aportar i mantenir actualitzada:

 • En el cas de les persones jurídiques, informació sobre la identitat dels accionistes o socis, ja siguin persones físiques o jurídiques, que posseeixin en el corredor d’assegurances una participació directa o indirecta del 10% o superior dels drets de vot o del capital.
 • Informació sobre la identitat de les persones que posseeixin vincles estres amb el corredor d’assegurança.
 • Informació de que dites participacions o vincles estrets no impedeixin a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions l’exercici efectiu de les seves funcions de supervisió.
 • No incórrer en les causes d’incompatibilitat previstes en la normativa.
Incompatibilitats

Les persones físiques que exerceixin l’activitat de corredor d’assegurances no podran desenvolupar les següents activitats:

 • Agents d’assegurances
 • Col·laborador extern dels agents d’assegurances o operadors de la banca-assegurances
 • Pèrits d’assegurances, comissaris d’averies i liquidadors d’averies, excepte que aquestes activitat es desenvolupin exclusivament per a l’assessorament de contractants de l’assegurança, assegurats o beneficiaris del contracte d’assegurança.

En cas que l’activitat de corredor d’assegurances sigui realitzada per una persona jurídica, aquesta no podrà realitzar, al mateix temps, les següents activitats:

 • Asseguradora o reasseguradora.
 • Agència de subscripció.
 • Agent d’assegurances o operador de banca-assegurança.
 • Col·laborador extern d’agent d’assegurances o operador de banca-assegurances.
 • Aquelles altres empreses per a les quals s’exigeixi un objecte social exclusiu.
 • De pèrit d’assegurances, comissariat d’avaries o liquidació d’avaries, llevat que aquestes activitats es desenvolupin exclusivament per l’assessorament als titulars de l’assegurança, assegurats o beneficiaris d’un contracte d’assegurança.

REMUNERACIÓ DEL CORREDOR D’ASSEGURANCES

La remuneració obtinguda com a contraprestació per la seva activitat de distribució i comercialització de contractes d’assegurances és la obtenció d’una comissió per la venta – abonat per l’asseguradora- o un honorari en base a l’assessorament prestat – abonat pel client-.

ACTIVITAT PROHIBIDA DEL CORREDOR D’ASSEGURANCES

La condició de Corredor d’Assegurances, com a mediadors, té les següents prohibicions:

 • Assumir directa o indirectament la cobertura de qualsevol classe de risc així com prendre càrrec, en tot o en part, la sinistralitat de l’objecte de l’assegurança, sent nul tot pacte contrari.
 • Executar l’activitat de distribució a favor d’entitats asseguradores i reasseguradores que no compleixen els requisits legalment exigits per a operar a Espanya, o que actuïn transgredint els límits de l’autorització concedida.
 • Imposar directa o indirectament la formalització d’un contracte d’assegurança.
 • Celebrar o modificar en nom del seu client un contracte d’assegurança sense el coneixement d’aquest.
 • Utilitzar en la denominació social, en la publicitat o identificació de les seves operacions mercantils, expressions que estiguin reservades a les entitats asseguradores i reasseguradores que puguin induir a confusió amb elles.
 • Afegir recàrrecs als rebuts de prima emesos per les entitats asseguradores, sent nul qualsevol pacte contrari.

REGULACIÓ DELS CORREDORS D’ASSEGURANCES

L’activitat i naturalesa del Corredor d’Assegurances estan altament regulades per la normativa que regeix el sector assegurador a Espanya:

 • Llei 26/2006 de Mediació En Assegurances I Reassegurances Privades.
 • Real Decret 764/2010, de l’11 de juny.
 • Real Decret 1490/2011, del 24 d’octubre.
 • Real Decret 1490/2011, del 24 d’octubre.

I a nivell europeu:

 • Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de gener de 2016, sobre la distribució d’assegurances.

Aquesta regulació és un instrument posat en marxa per garantir amb major seguretat els drets dels consumidors d’assegurances, així com la llibertat de contractació en el sector.

DIFERÈNCIA AMB AGENT D’ASSEGURANCES

La principal diferència del corredor d’assegurances de l’agent d’assegurances, és que aquest últim va vinculat contractualment a una única companyia d’assegurances duent a terme el desenvolupament de l’activitat comercial acordat d’aquesta. El corredor d’assegurances és independent i pot treballar qualsevol asseguradora, sense sotmetre’s a l’estratègia, restriccions i plans comercials que imposi una asseguradora concreta.

AVANTATGES DE CONTRACTAR UN CORREDOR D’ASSEGURANCES DAVANT UN AGENT D’ASSEGURANCES

 

Entre altres avantatges la contractació d’un Corredor d’Assegurances ofereix al client un assessorament especialitzat i professional, i permet aprofitar els avantatges competitius que ofereixen els corredors com a intermediaris independents:

1. Poden comercialitzar els productes de qualsevol companyia d’assegurances, treballant per l’assegurat i representant-lo davant l’asseguradora.

2. Poden actuar en nom dels seus clients cancel·lant pòlisses (amb autorització expressa de l’assegurat) o traslladant-les a altres assegurades i gestionant directament els sinistres dels seus clients, també amb l’autorització de l’assegurat.

3. Fent ús del volum de clients que gestiona, pot obtenir millors condicions d’assegurança davant de diferents asseguradores.

4. L’experiència i coneixement del sector li permet accedir a companyies especialitzades que ofereixen productes de gran professionalització i amb capacitat d’adaptació, però que manquen de la xarxa comercial de les companyies generalistes.

5. Ofereix un assessorament objectiu i personalitzar, lliure de qualsevol objectiu comercial imposat per les asseguradores.

6. Pot oferir qualsevol tipus de producte en base a les necessitats del client, sense estar limitat a les opcions que ofereixi una asseguradora en concret.