Formació

Formació necessària per exercir la professió:

Grup A: s’exigirà un curs de formació o alternativament, la superació d’una proba d’aptitud a les persones físiques agents d’assegurances vinculats, corredors d’assegurances y reassegurances i al menys a la meitat de les persones que integren l’òrgan de govern de direcció de les persones jurídiques. La durada del curs de formació serà de 500 hores

Grup B: als treballadors dels mediadors d’assegurances, sempre que se’ls hi atribueixen funcions d’assessorament i assistència als clients i participin directament en la mediació de les assegurances. La durada de la formació serà de 200 hores.

Grup C: als treballadors dels mediadors d’assegurances que desenvolupin tasques auxiliars de captació de clients o de tramitació administrativa, sense donar assessorament ni assistència als clients en la gestió, execució o formalització dels contractes o sinistres. La durada de la formació serà de 50 h.

La formació dels grups B i C es pot justificar per altra titulació oficial universitària o de FP o per experiència en el desenvolupament de funcions de similars

Formació continua:

Les persones de les categories B i C, un cop accedeixin a l’exercici de l’activitat, hauran d’assistir a cursos de formació continua. La durada d’aquesta formació serà de 60 hores pel grup B i de 30 hores pel grup C ha realitzar en un períodes màxims de 3 anys.

Real Decret 764/2010 de 11 de juny