Tramitació de la DEC 2011 a la Generalitat

Peradmin

Tramitació de la DEC 2011 a la Generalitat

Us reenviem informació rebuda del Sr. F. Xavier Erbàs, responsable de mediadors de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, informant del procediment per a la correcta tramitació de la DEC.

Benvolguts,

Com bé coneixeu l’Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, dels llibres registre i el deure d’informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors d’assegurances i reassegurances privades (DOGC 6015) estableix, per a les diverses categories de mediadors, l’obligatorietat de la remissió a aquesta direcció general de la documentació estadística i comptable –DEC- de l’any anterior.

Com cada any, enviem, als mediadors inscrits en el Registre que es porta en aquest Centre Directiu, un ofici certificat amb acusament de rebuda (s’adjunta model) on es recorda aquesta obligació anual; es facilita l’usuari i la contrasenya d’accés a Medc@t i es detalla la informació que cal complimentar i adjuntar.

Enguany tenim com a novetats destacables un avançament de la data límit de presentació al 30 d’abril de 2012 i l’obligatorietat d’adjuntar telemàticament els comprovants de la vigència de la RC per a l’any 2012; de la Capacitat Financera per a l’any 2012 i de l’informe del defensor del client dels corredors d’assegurances del 2011.

Pel que fa a la Capacitat Financera caldrà que tots aquells mediadors que s’acollin al contingut de la Instrucció de 20/05/2011, sobre l’exempció del requisit de disposar de CF fixat en la Llei 26/2006 hauran d’adjuntar a la DEC les modificacions de les cartes de condicions o dels contractes d’agència per mantenir la seva Inscripció.

L’aplicació Medc@t estarà disponible per a la tramitació de la nova Dec a partir del dia 2 de febrer.

Quant a l'autor

admin administrator