Recomanacions per als clients afectats pel temporal de pluja

Persecretariagremi

Recomanacions per als clients afectats pel temporal de pluja

Des de l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances ens dirigim a vosaltres per transmetre les recomanacions i informació rellevant en relació amb les persones afectades pel recent temporal de pluja d’aquest passat dimarts, 13 de juny de 2023:

 • Verificació de les assegurances contractades:
  Instem els vostres clients a comprovar les pòlisses d’assegurança que tenen contractades (danys materials), ja sigui per a la llar, el vehicle o altres béns afectats pel temporal. És essencial determinar si les pòlisses ofereixen cobertura per als danys causats. 

  Us recordem que només s’obtindrà una indemnització si els béns sinistrats estaven assegurats en el moment en què es van produir els danys.
 • Comunicació amb l’asseguradora:
  Els afectats han de ser conscients de la importància de comunicar el sinistre a l’asseguradora per determinar si és un sinistre consorciable (Consorci) o cobert per les garanties de la pòlissa (inundació), en un termini de set dies naturals a partir del moment en què en tenen coneixement. És recomanable informar del sinistre utilitzant un mitjà que deixi constància i sol·licitar un número d’incidència.
 • Sinistres provocats per riscos extraordinaris o catastròfics:
  En cas que el sinistre sigui provocat per riscos extraordinaris o catastròfics, com és el risc d’inundació, l’assegurat o el mediador del contracte té l’obligació de comunicar el sinistre al Consorci de Compensació d’Assegurances. S’hauran de disposar de les dades:
  • Dades de la pòlissa d’assegurança: entitat asseguradora i número de la pòlissa.
  • Dades de qui presenta la sol·licitud d’indemnització per telèfon i de l’assegurat, en el cas de ser persones diferents: nom i cognoms o raó social; DNI o CIF; direcció i telèfon de contacte.
  • Dades bancàries pel pagament de la indemnització: el codi internacional del compte bancari (24 dígits).
  • En el cas de danys a vehicles de motor: marca, model i matrícula del vehicle danyat.

És important recordar als afectats que aquesta entitat es farà càrrec de les indemnitzacions si els afectats disposen
d’assegurança.

 • Contacte amb el Servei Públic de Consum:
  En cas que la companyia d’assegurances o el Consorci de Compensació d’Assegurances no resolgui la reclamació o la resposta no sigui satisfactòria, us recomanem que informar els afectats que poden posar-se en contacte amb:

  Servei Públic de Consum:
  De dilluns a divendres, de 9h a 14h.
  Dimecres; de 15.30h a 18.30h

  o bé es podeu adreçar les vostres reclamacions a:

  Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions:
  Tlf. 93 339 55 00
  ccs@consorseguros.es
  Consulta les preguntes freqüents


Quant a l'autor

secretariagremi editor