Nova Directiva Europea sobre crèdits hipotecaris d’habitatge

Peradmin

Nova Directiva Europea sobre crèdits hipotecaris d’habitatge

El passat 10 de desembre, el Parlament Europeu va aprovar la futura Directiva sobre els contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d’ús residencial. Encara no ha entrat en vigor però ja podem conèixer els seus trets fonamentals pel que afecta al sector assegurador:

 A.  D’una banda, hi ha disposicions de la Directiva que seran directament aplicables aquí, un cop transcorreguts dos anys des que entri en vigor, si abans Espanya no ha adaptat la seva legislació per incloure-les. Les que afecten al nostre sector principalment són:

 

un cop transcorreguts dos anys des que entri en vigor (a les properes setmanes probablement)

 

nat que tenim compet

1) Com a norma general, la Directiva no permet les pràctiques “de venda vinculada” (al nostre cas, incloure assegurances quan es ven un préstec) excepte que l’assegurança no pugui oferir-se per separat en constituir una part del crèdit plenament integrada amb aquest. No obstant, es permet que el banc pugui exigir al consumidor que disposi de pòlissa d’assegurança per a garantir el reemborsament del crèdit o assegurar el valor de la garantia (hipoteca).

 2) El consumidor ha de tenir la possibilitat d’escollir el seu propi proveïdor d’assegurances, amb la condició de que aquesta tingui un nivell de garantia equivalent al de la pòlissa oferta pel banc.

 3) Es permet que els intermediaris financers desenvolupin també activitats de mediació d’assegurances, sempre que compleixin amb la Directiva europea de mediació.

 4) Es crea una Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN) que hauran d’omplir tots els bancs quan facin aquestes operacions de préstec, i que conté la informació bàsica que ha de conèixer el consumidor, amb un format estàndar per a tota la Unió Europea. A aquesta informació es pot afegir tota aquella addicional que demanin les lleis espanyoles (i les de Catalunya, donat que tenim competències pròpies en matèria de consum).

5) Es reafirma que es permet la possibilitat que Espanya permeti que siguin oferts al consumidor pòlisses d’assegurança com a condició per a l’obtenció del crèdit hipotecari o com a incentiu per obtindre’l a un tipus d’interès menor. És a dir, aquesta opció no ve imposada d’Europa, es deixa a la voluntat del legislador espanyol, al nostre cas. Per tant, a la mà del Parlament espanyol està la possibilitat de prohibir que els bancs facin servir l’assegurança com a “ganxo” comercial per vendre els seus crèdits.

 B. D’altra banda, la Directiva conté unes recomanacions als estats membres per tal que les tinguin en compte quan adaptin les lleis (espanyoles, en aquest cas): 

1) Normalitzar, en tot o en part, la cobertura proporcionada pels contractes d’assegurances, amb l’objecte de facilitar la comparació entre diverses ofertes per als consumidors que desitgin buscar els productes que millor s’ajustin a les seves necessitats.

2) Afegir més requisits d’informació precontractual als ja inclosos a la FEIN.

3) Permetre als bancs que exigeixin al consumidor subscriure una pòlissa d’assegurances pertinent en relació amb el contracte de crèdit, però vetllant per que el consumidor accepti la pòlissa d’assegurances d’un proveïdor diferent del seu “favorit” (és a dir, del seu operador de bancassegurances, normalment) quan l’esmentada pòlissa tingui un nivell de garantia equivalent al nivell que hagi proposat el banc.

Per a més informació podeu contactar amb:

Juan Pedro Hoya

Assessor jurídic d’assegurances

assegurances@cecot.org

 

Quant a l'autor

admin administrator