Nova assegurança obligatòria de RC per als administradors concursals

Peradmin

Nova assegurança obligatòria de RC per als administradors concursals

El dissabte 6 d’octubre es va publicar al BOE el Reial Decret 1333/2012, de 21 de setembre, pel qual es regula l’assegurança de responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals. Comprèn els danys que puguin causar al deutor, als creditors o a la massa activa del concurs.

Aquesta norma regula els límits a assegurar per tots els administradors concursals, que no podran acceptar el seu càrrec si no aporten l’esmentada pòlissa d’assegurança o bé un aval bancari que garanteixi els mateixos imports fins a quatre anys després del cessament al càrrec d’administrador.

 No es tracta d’una pòlissa per cada concurs, sinó una pòlissa per cada administrador concursal, que cobrirà tots aquells concursos als quals aquest hagi d’ésser anomenat. Quan l’administrador sigui una persona jurídica, l’assegurança inclourà la responsabilitat dels professionals que actuïn per compte d’aquesta.

El Jutjat i la companyia asseguradora es comunicaran per qualsevol aspecte relacionat amb el naixement, vigència o falta de pagament de la pòlissa.

La pòlissa podrà incloure qualsevol altra cobertura addicional, i també podrà ésser inclosa dins qualsevol altra modalitat d’assegurança com ara les pòlisses de responsabilitat civil d’advocats, economistes, titulats mercantils o auditors.

La suma mínima assegurada serà:

  1. Qui sigui administrador de com a mínim tres concursos al moment d’acceptar el càrrec: 800.000 euros.
  2. Quan es tracti d’un concurs d’especial transcendència (art. 27 bis de la Llei Concursal): 1.500.000 euros.
  3. Quan es tracti del concurs d’una entitat financera: 3.000.000 euros.
  4. Administradors concursals persones jurídiques: 2.000.000 euros.
  5. Concurs d’entitat financera, en cas d’administrador persona jurídica: 4.000.000 euros.
  6. A la resta de casos: 300.000 euros.

 

Aquesta norma ja es troba en vigor i qualsevol pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil subscrita des de l’1 de gener de 2012 pels administradors concursals haurà d’ésser actualitzada a les cobertures esmentades abans del 7 de desembre de 2012.

Per a més informació:
Assessor Jurídic d’Assegurances
Juan Pedro Hoya
Hores concertades
Tel. 93 736 11 00

 

 

 

 

 

 

 

Quant a l'autor

admin administrator