Nova assegurança de RC Professional obligatòria

Peradmin

Nova assegurança de RC Professional obligatòria

El passat 27 de desembre s’ha publicat al BOE el “Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.”

Dins d’aquesta norma es regula la obligació d’assegurament que la llei imposa a les institucions i professionals de la mediació civil i mercantil (no confondre amb la mediació d’assegurances) mitjançant una assegurança d’RC o garantia equivalent per tal de cobrir els danys i perjudicis derivats de la seva actuació.

S’estableix també que la institució de mediació haurà d’assumir solidàriament amb el mediador (no d’assegurances) la responsabilitat derivada de l’actuació d’aquest per a garantir de manera efectiva l’acció del perjudicat contra tots dos.

L’assegurança ha de cobrir la cobertura de tots els danys i perjudicis, diferents dels resultats esperats de la mediació, que provoquin pels seus actes o omisions, com ara els derivats de la infracció dels principis d’imparcialitat i confidencialitat, error professional o la pèrdua d’expedients i documents de les parts.

La suma assegurada per sinistre i anualitat haurà de ser proporcional a l’entitat dels assumptes als quals intervingui, segons el Reial Decret, però no es concreta més. El mediador (no d’assegurances) ha d’informar a les parts, amb caràcter previ a l’inici del procediment, de la cobertura de la seva responsabilitat civil, deixant constància d’aquesta a l’acta inicial.

Es crea també el “Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación”, que serà de consulta pública pels ciutadans, i al qual no es podran inscriure els mediadors civils o mercantils si no acrediten la suscripció de la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil Professional.

Per a més informació:

Juan Pedro Hoya

Assessor Jurídic de l’ACCA

 

Quant a l'autor

admin administrator