Modificació de la Llei de Trànsit i la seva afectació a les assegurances de RC

Peradmin

Modificació de la Llei de Trànsit i la seva afectació a les assegurances de RC

El passat dia 20 de març el Congrés dels Diputats va aprovar el projecte de Llei pel qual es modifica la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial de 1990. Encara no s’ha publicat la norma al BOE, però us avancem unes qüestions que poden afectar al sector assegurador per tal de permetre que els corredors pugueu adaptar les pòlisses, tant producció com cartera, si afectés a l’assegurat.

En primer lloc, s’establirà per la Disposició Addicional Nou que al cas d’accidents de trànsit ocasionats per atropellament d’espècies cinegètiques (caça) a les vies públiques, serà responsable dels danys a persones o béns el conductor del vehicle, sense que es pugui reclamar pel valor dels animals que irrompin a les esmentades vies.

No obstant, serà responsable dels danys a persones o béns el titular de l’aprofitament cinegètic o, al seu defecte, el propietari del terreny, quan l’accident de trànsit sigui conseqüència directa d’una acció de caça col·lectiva d’una espècie de caça major portada a terme el mateix dia o que hagi conclòs dotze hores abans.

També podrà ser responsable el titular de la via pública a la qual es produeixi l’accident com a conseqüència de no haver reparat la tanca a temps al seu cas, o per no disposar de la senyalització específica d’animals solts a trams amb alta accidentalitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos. Això obre una via a reclamar a les administracions públiques per falta de tancament o de senyalització, per responsabilitat patrimonial.

D’altra banda, el projecte de llei afegeix també la consideració d’infracció molt greu al fet de circular amb un vehicle la carga del qual ha caigut a la via, pel seu defectuós condicionament, creant un greu perill per a la resta d’usuaris. Entenem que aquesta infracció greu no ha d’afectar a la RC de la càrrega, però s’haurà de verificar que les pòlisses no la excloguin pel fet de ser infraccions administratives molt greus.

I serà igualment infracció molt greu causar danys a la infraestructura de la via, o alteracions a la circulació degut a les dimensions del vehicle, quan manqui la corresponent autorització administrativa o s’hagin incomplert les seves condicions, amb independència de l’obligació de reparar el dany causat. Igualment, s’haurà de vigilar el redactat de les pòlisses d’RC de circulació al cas de camions i autobusos, donat que l’administració podria exigir sancions fortes a més de la lògica reparació de la via.

 

Quant a l'autor

admin administrator