Més informació sobre la S.E.P.A.

Peradmin

Més informació sobre la S.E.P.A.

Us recordem que el proper dia 1 de febrer de 2014 entra en vigor la normativa europea anomenada “SEPA” aprovada ja fa uns anys.

Us resumim a continuació els principals aspectes a considerar pels mediadors d’assegurances:

 

 1. El format del compte bancari passarà a tindre quatre caracters més, el codi I.B.A.N. No es podrà fer cap operativa bancària sense disposar de l’IBAN, tot i que la majoria de plataformes de software de gestió i tota la banca estatal inclouen ja procesos de conversió automàtica dels codis de compte actuals.
 2. El text que actualment es pot incloure als rebuts domiciliats, de fins a 640 caracters, es redueix a només 140 caracters, per tant s’han de readaptar els rebuts que es giressin fins ara amb molta més informació.
 3. Si envieu les vostres pròpies remeses de rebuts de cobrament per banc (Norma 19), ara hi haurà dos esquemes: Bàsic o CORE (equivalent al vigent fins ara) i B2B (opcional, només per empreses). L’esquema B2B redueix els terminis de devolució dels rebuts a dos dies hàbils (per tant, es redueix el risc d’impagaments), en lloc dels 5 dies o 8 setmanes de l’esquema Bàsic, però requereix que es signin nous mandats amb la renúncia expressa al dret de devolució i a més no tots els bancs accepten aquest.
 4. El corredor hauria de tenir al seu poder un mandat en paper signat pel client pel qual autoritza el cobrament, en cas que la gestió de cobrament la faci el mediador. No són vàlids els mandats telefònics o verbals.
 5. L’esmentat mandat s’enviarà de manera electrònica juntament amb cada càrrec i haurà de contenir, al menys, la següent informació:
  1. Referència única del mandat
  2. Nom i domicili del deutor (el client)
  3. Nom i domicili del creditor (la corredoria)
  4. IBAN i BIC
  5. Tipus de pagament (“primer càrrec” o recurrent”)
  6. Lloc i data
  7. Signatura del client
 6. S’ha de redactar al menys en un idioma oficial del país del client i com a màxim en tres llengües. Es pot fer per exemple l’anvers en català i el revers en espanyol si es desitja fer multiidioma i no haver de signar diversos fulls. En tot cas el mandat ha d’estar clarament separat de qualsevol altre text, per la qual cosa recomanem fer-ho en fulls diferents a la resta de formularis o contractes que feu signar als vostres clients.
 7. Aquests mandats caduquen als 36 mesos de l’últim càrrec que la corredoria hagi fet al client. Per tant, si es reactivés aquest sistema amb un client al mateix compte bancari després dels tres anys s’hauria de fer un nou mandat.
 8. S’ha de notificar al client qualsevol càrrec al seu compte amb una antelació mínima de 14 dies, llevat que per escrit es pacti amb ell un altre termini.
 9. Es poden arxivar escanejades les còpies dels mandats, però recomanem guardar-ne també els originals signats pel client en paper (llevat òbviament els que siguin signats amb signatura electrònica) per si fos necessari iniciar o defensar-se d’una eventual reclamació judicial relacionada amb el mandat o la seva absència. S’han de guardar els mandats durant un mínim de 14 mesos després de l’últim rebut remesat.
 10. Les ordres de domiciliació que tinguéssiu ja signades pels clients abans de l’1 de febrer de 2014 continuaran essent vàlides com a càrrec bàsic (no B2B), per tant només cal fer-ne signar el mandat a les noves domiciliacions i a les no signades fins ara. A les esmentades ordres signades abans de l’1 de febrer de 2014 s’haurà d’indicar com a signatura de l’ordre de domiciliació el 31-10-2009.
 11. Si fins ara feieu servir el quadern 58 o el 32 per als vostres càrrecs, els podreu continuar usant fins al febrer de 2016 de manera excepcional.


No existeix un formulari oficial de domiciliació de càrrec directe SEPA, però us adjuntem un document orientatiu en espanyol i anglès acceptat per la major part d’entitats financeres. També els principals programes de gestió de corredories tindran el seu propi formulari, que serà igualment vàlid si reuneix els esmentats requisits.

Quant a l'autor

admin administrator