El sector de la mediació d’assegurances a Catalunya genera 775 milions d’euros de negoci l’any 2021

Persecretariagremi

El sector de la mediació d’assegurances a Catalunya genera 775 milions d’euros de negoci l’any 2021

Les assegurances encapçalades per autos, assistència sanitària, multirisc llar, industrials i responsabilitat civil general representen un 86,42% del total de l’activitat de No Vida.

El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades a Catalunya va tancar l’exercici 2021 amb un volum de negoci de 774,80 milions d’euros en primes intermediades, un 2,04 % menys que l’any anterior, i amb una reducció de 8 entitats, seguint la tendència d’anys anteriors. Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat

Aquesta informació, que es pot consultar al web del Departament, s’elabora a partir de la documentació que faciliten els 522 corredors d’assegurances i els 78 agents d’assegurances vinculats inscrits a Catalunya. “Gràcies a les DEC, podem fer una radiografia i mesurar la salut del sector, any rere any”, assegura Xavier Erbàs, subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat. Per a Erbàs, el més destacat de les DEC del 2021 és que, malgrat l’impacte transversal de la post-pandèmia, que ha colpit la majoria d’àmbits de la societat, “el sector ha aconseguit presentar unes xifres de negoci similars a les 2020 malgrat la reducció d’un 1’32% del nombre d’Entitats”. “Cal fer esment especial i meritori al fet que no presenta cap impacte negatiu en la xifra d’empleats, que se situa als mateixos nivells de 2019”, ha subratllat.

Malgrat la disminució del nombre d’entitats, creix el volum de primes intermediades en No Vida mentre baixa en Vida

D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució de les carteres intermediades entre les dues tipologies de mediadors registra un comportament força homogeni. Així, els corredors d’assegurances, amb una reducció d’entitats del 1,14%, respecte el 2020, disminueixen el volum de primes intermediades en un 2,01% (-11,94% en nova producció). D’altra banda, els agents d’assegurances vinculats, amb una caiguda en el nombre d’entitats del 2,5%, respecte el 2020, disminueixen el volum de primes intermediades en un 2,46% (en canvi assoleixen un increment del +2,71% en nova producció). En conjunt la cartera decreix significativament en Vida (-21%) i en canvi creix en No Vida (+3,24%) amb una major contribució dels corredors d’assegurances (+3,68%) assolint nivells absoluts pre-pandèmia.

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos segueix encapçalant la llista, any rere any, amb un 36,58% del total; el segueixen assistència sanitària (13,21%); multirisc de la llar (11,33%); multirisc industrial (8%) i responsabilitat civil (7,12%).

Un sector que manté l’ocupació

D’acord amb les DEC, les empreses de distribució d’assegurances inscrites a la Generalitat proporcionen ocupació a 3.114 persones (3.116 l’any 2020): 1.630 homes (52,34%) i 1.484 dones (47,66%). Les dones ocupen el 78,63% de la categoria de personal empleat i els homes el 71,2% del personal directiu. Aquestes empreses han facilitat 77.975 hores de formació als seus mitjans personals amb una inversió associada anual de 232.930,70 €.

La majoria d’aquestes empreses (44,83%) tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores, i el 91,33% situen la seva facturació per sota de 3 milions d’euros. D’altra banda, 52 empreses (8,67%) declaren una facturació superior a 3 milions d’euros i assoleixen el 44,4% del total de primes intermediades. Finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 3.533,05 milions d’euros i el valor afegit al cost dels factors suma 74,88 milions d’euros.

Millores en la tramitació

Des de l’any 2006, els mediadors d’assegurances envien telemàticament aquestes dades al Departament d’Economia i Hisenda, a través de l’Oficina Virtual de Mediadors d’Assegurances (MEDC@T). L’objectiu és doble: d’una banda, facilitar la remissió de la informació de la seva activitat anual i, de l’altra, acreditar la vigència dels requisits per al manteniment de la seva inscripció.

Amb la voluntat de facilitar aquest tràmit, la Generalitat va implementar l’any 2020 un procediment que ha permès als mediadors designar un representant perquè aquest tercer pugui tramitar la DEC en el seu nom d’una manera segura, traçable i transparent. Aquesta nova funcionalitat, que respon a una demanda del mateix sector, soluciona alguns dels inconvenients amb els quals es trobaven els afectats originada per les caducitats dels certificats digitals durant el període de presentació. Així, d’una banda s’amplia la possibilitat de confiar la representació per a la presentació de les DEC en els Col·legis de Mediadors d’assegurances, en les associacions de distribuïdors d’assegurances i en els gestors administratius; i, de l’altra, es redueix el temps de dedicació de les entitats a la confecció i presentació de la DEC al poder delegar-ne aquestes tasques en un o varis tercers aliens a la seva organització.

La informació detallada de les DEC 2021 està disponible al web del Departament d’Economia i Hisenda:

Informe resum DEC 2021 (corredors d’assegurances)

Informe resum DEC 2021 (agents d’assegurances vinculats)

Quant a l'autor

secretariagremi editor