Deure d’informació estadística i comptable dels corredors que operen amb la Direccio General de Política Financera

Peradmin

Deure d’informació estadística i comptable dels corredors que operen amb la Direccio General de Política Financera

L’Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, del Departament d’Economia i Coneixement, estableix el detall de com s’ha d’aplicar el Reial Decret 764/2010 que regula per a tot l’Estat el deure d’informació estadística i comptable, als corredors i corredories que operen sota l’àmbit de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

 

En concret, estableix que serà d’aplicació tot allò regulat per l’esmentat Reial Decret, però entenent-se que amb la Generalitat en comptes de amb la Dirección General de Madrid. La única diferencia es troba amb la periodicitat, i als models de la Documentació Estadística i Comptable (DEC).

Així, els corredors i corredories d’assegurances sota la supervisió de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya hauran de presentar una única declaració estadística (DEC) anual (no semestral com a l’Estat), abans del 30 d’abril de cada any (s’avança la data respecte el mes de juliol que teníem fins ara).

Us recordem els llibres-registre mínims que totes les corredories, tant a Catalunya com a Espanya, han de portar i conservar (s’admet format informàtic, òbviament):

  1. De pòlisses i suplements intermediats (fent-se constar com a mínim ram, data d’efecte, número de pòlissa o suplement, prenedor, domicili del prenedor, capital assegurat, primes i auxiliar extern al seu cas.
  2. De primes cobrades mitjançant el corredor o corredoria: amb el ram, pòlissa, prenedor, venciment, import i data de cobrament.
  3. De sinistres tramitats, tan aviat com siguin coneguts pel corredor o corredoria: amb numeració correlativa, pòlissa, dates d’ocurrència, declaració i liquidació, i si existeix reclamació judicial o de qualsevol altre tipus.
  4. D’auxiliars externs: dades personals identificatives dels auxiliars, data d’alta i baixa, i formació rebuda.
  5. D’altres corredors: dades personals identificatives d’altres corredors fets servir com a xarxa de distribució diferent a la pròpia, indicant també data d’alta i baixa.

Quant a l'autor

admin administrator