Canvis de la nova Llei d’Ordenació d’Entitats Asseguradores

Peradmin

Canvis de la nova Llei d’Ordenació d’Entitats Asseguradores

Acaba de publicar-se el dia 15 de juliol la nova Llei 20/2015 d’Ordenació, Supervisió i Solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR).

Tot seguit us indiquem els principals canvis que creiem podem afectar més als corredors i corredories d’assegurances, donat que la llei és extensa i conté molts altres canvis que afecten sobre tot a les companyies asseguradores.

Aquesta llei no entrarà en vigor fins l’1 de gener de 2016, llevat d’algunes qüestions de menor interès pels corredors i de l’apartat 2 que indiquem a continuació:

1.- S’estableix que es podrà sancionar amb multes de 1.000 a 20.000 euros a aquelles persones físiques o jurídiques que no tinguin contractada alguna de les assegurances obligatòries a la seva comunitat i sector d’activitat.

2.- Les asseguradores tindran un termini de 6 mesos a per adaptar les seves pòlisses a les modificacions d’aquesta llei, pel cas de les pòlisses que comercialitzin a partir del 16 de juliol de 2015. Pel que fa a la cartera, tindran un any de termini.

3).- mportant: es modifica el termini de preavís per no renovar la pòlissa: passa a ser d’UN MES en lloc dels dos mesos que tenim fins el 31-12-2015, però només a favor de l’assegurat. És a dir, l’asseguradora continuarà tenint l’obligació de preavisar amb més de DOS mesos d’antelació.

4.- A més, s’estableix que l’assegurador haurà de comunicar al prenedor, al menys dos mesos abans del venciment, “qualsevol modificació del contracte d’assegurança”, i que les condicions i terminis d’oposició a la pròrroga del contracte hauran de destacar-se a la pòlissa.

5.- Canvis rellevants a les pòlisses de salut (assegurances de persones): el prenedor o l’assegurat ja no tindrà obligació de comunicar la variació de les circumstàncies relatives a l’estat de salut de l’assegurat; i explícitament diu que aquests canvis a l’estat de salut no es consideraran mai com una agravació del risc.

Per tant, podríem dir que les companyies no podran pujar el preu de les pòlisses degut a problemes de salut dels seus assegurats. Això també implica que serà molt més important fins i tot que ara el qüestionari de salut al moment de contractació inicial de la pòlissa, donat que serà l’única ocasió que tindrà l’asseguradora per a validar el seu estat de salut i fixar el preu. Un cop signat el contracte, l’empitjorament de l’assegurat ja formarà part del risc de la pòlissa.

6.- Es crea una categoria específica d’assegurances personals a la Llei 50/80, la d’assegurances de decessos i dependència, regulant-se tots dos rams. A més, s’assenyala que a aquests rams, així com al d’assistència sanitària, les asseguradores garantiran als assegurats la lliure elecció del prestador del servei, dintre dels límits del contracte.

7.- A partir de la primera renovació de pòlisses durant el primer semestre de 2016, els contractes hauran ja d’afegir recàrrec pel Consorci de Compensació d’Assegurances també al ram d’RC a vehicles terrestres automòbils, que serà només un si es contracta també la RC voluntària o danys. A aquests casos, es preveu que el Ministeri d’Economia podrà fixar una franquícia a càrrec de l’assegurat per a aquests supòsits als quals hagi d’indemnitzar el Consorci.

8.- A nivell de mediació, desapareix la figura de l’auxiliar-assessor, i ara tots els auxiliars externs es denominaran “col·laboradors externs”. Aquests actuaran sota la responsabilitat i direcció del mediador, en els termes que les parts acordin lliurement.

9.- Els auxiliars-assessors que a l’1 de gener de 2016 figurin inscrits al seu Registre, seran baixa d’ofici, en haver deixat d’existir la obligació legal d’inscripció.

10.- La llei defineix la figura dels pèrits d’assegurances, dels comissaris d’avaries i dels liquidadors d’avaries, i exigeix que aquells que intervinguin al procediment de taxació pericial contradictòria hauran de tenir coneixement tècnic suficient de la legislació sobre contracte d’assegurança.

11.- Abans de l’1 de gener del 2017 les mútues d’assegurances a prima variable i les de previsió a prima variable que estiguessin operant legalment hauran de transformar-se en mútues d’assegurances a prima fixa, en societats anònimes o bé dissoldre’s.

12.- Respecte als requisits per a actuar com a corredor d’assegurances, s’elimina la presumpció d’experiència per a qui hagi estat al menys dos anys amb funcions d’administració, direcció, control i assessorament a entitats de dimensió anàloga. A més, no caldrà ja aportar el pla de negoci dels tres primers anys que s’exigeix fins ara.

13.- Pel que fa als cursos de formació per a mediadors, sembla que ja no caldrà ésser una associació més representativa dels mediadors i asseguradores, ni universitat, per tal d’organitzar-los. Ara qualsevol persona física o jurídica podrà sol·licitar a la DGS autorització per a organitzar els cursos de formació si reuneix els requisits.

14.- Obligació d’anàlisi objectiu pel corredor: s’elimina la presumpció de que s’ha fet l’anàlisi objectiu quan s’hagi analitzat els contractes de tres asseguradores com a mínim, o quan s’hagi dissenyat específicament el producte per part del corredor negociant-lo amb més de dues companyies.

15.- Es deroguen i modifiquen moltes altres normes del sector (CLEA, Consorci de Compensació, Ordenació de l’Edificació, Plans i Fons de Pensió, Concursal, Hisendes Locals, IRPF, IRNR, RC de vehicles a motor …), i també la Llei de Contracte d’Assegurança de 1980.

Recordeu que teniu a la vostra disposició el servei d’assessoria jurídica de l’ACCA per a qualsevol ampliació o aclariment que preciseu.

Quant a l'autor

admin administrator